Regulamin Domu Studenckiego im. bł. Karola Acutisa

w Krakowie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Dom Studencki im. bł. Karola Acutisa w Krakowie (zwany dalej Domem Studenckim) prowadzony przez Dom Zakonny Zakonu Przenajświętszej Trójcy w Krakowie przeznaczony jest dla uczącej się pełnoletniej młodzieży męskiej (do ukończenia 35. roku życia), a także dla młodych mężczyzn podejmujących pracę zawodową. Ma być miejscem zamieszkania sprzyjającym spokojnej nauce i rozwojowi osobistemu mieszkańców, w którym wszyscy dobrze się czują i współpracują dla wspólnego dobra.

2. Mieszkańcami Domu Studenckiego mogą być mężczyźni dowolnego wyznania, przynależności religijnej oraz światopoglądu, o ile uznają katolicki charakter miejsca, a wyznawane przez nich wartości nie naruszają niczyjej godności oraz nie są ukierunkowane na szerzenie treści niezgodnych z ogólnie przyjętymi normami społeczno-etycznymi.

§ 2

1. Placówką kieruje i odpowiada za jej funkcjonowanie dyrektor Domu Studenckiego. On też, mając na uwadze charyzmat trynitarski, osobę patrona oraz to, iż Dom Studencki stwarza szczególną przestrzeń do szeroko rozumianego towarzyszenia młodym ludziom, dba, aby mieszkańcy mieli możliwość dobrowolnego uczestnictwa w formacji chrześcijańskiej.

§ 3

1. Reprezentantem interesów mieszkańców i współorganizatorem życia społecznego na terenie Domu Studenckiego może być rada mieszkańców złożona z prefekta oraz dwóch członków. Rada wybierana jest w drodze głosowania na początku każdego roku akademickiego spośród mieszkańców podczas spotkania zwoływanego przez dyrektora lub osobę prawnie go zastępującą.

2. Członkowie rady pełnią swoją funkcję do końca czerwca danego roku, jednak w uzasadnionych przypadkach (np. opuszczenie Domu Studenckiego przez członka rady, rezygnacja z członkostwa w radzie, dłuższa nieobecność) dyrektor może zarządzić głosowanie mające na celu wybór nowego członka lub członków rady także wcześniej.

3. Prefektem może zostać tylko ten kandydat, który mieszka w Domu Studenckim przynajmniej od roku. Jeśli żaden z mieszkańców nie spełnia tego wymogu, prefekt wybierany jest spośród ogółu mieszkańców.

II. NABÓR I ZAKWATEROWANIE

§ 4

1. Przyjęcie do Domu Studenckiego odbywa się na podstawie rozmowy rekrutacyjnej z dyrektorem, po złożeniu kwestionariusza osobowego i uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej, o ile została ona ustalona zarządzeniem dyrektora.

2. Pobyt w Domu Studenckim reguluje Umowa świadczenia usługi zakwaterowania w pokoju mieszkalnym zawierana pomiędzy Domem Zakonnym Zakonu Przenajświętszej Trójcy (reprezentowanym przez przełożonego lub dyrektora Domu Studenckiego) a kandydatem ubiegającym się o miejsce w placówce.

3. Zakwaterowanie odbywa się wyłącznie w ustalonym terminie, podanym drogą mailową lub telefoniczną do wiadomości osób przyjętych. Zakwaterowanie w innym terminie możliwe jest tylko w sytuacjach wyjątkowych i wymaga uprzedniej zgody dyrektora Domu Studenckiego.

§ 5

1. Podczas zakwaterowania, w zależności od zapisów zawartej umowy, mieszkańcowi przydziela się wyposażony w niezbędne sprzęty pokój jednoosobowy lub miejsce w wyposażonym w niezbędne sprzęty pokoju wieloosobowym (w pościel mieszkaniec zaopatruje się we własnym zakresie).

2. Stałe wyposażenie przypisane jest do danego pokoju i nie wolno go przenosić. Wprowadzający się podpisem potwierdza zapoznanie się ze spisem wyposażenia swojego pokoju. Spis ten będzie weryfikowany przy wyprowadzce. Zabrania się samowolnego przestawiania mebli, a także jakiegokolwiek dekorowania wnętrza pokojów, korytarzy i innych pomieszczeń (np. dziurawienia ścian przez wbijanie gwoździ lub haków, wieszania jakichkolwiek obrazów, plakatów, kalendarzy itp., malowania ścian, podłóg, posadzek, drzwi i okien) bez zgody dyrektora Domu Studenckiego; w pokojach nie wolno używać żadnych kuchenek, czajników elektrycznych, grzejników elektrycznych i gazowych, lodówek oraz innych urządzeń AGD. Stanowczo zabrania się używania otwartego ognia.

3. Przed wyprowadzeniem się z placówki każdy mieszkaniec zobowiązany jest do posprzątania i oddania pokoju w takim stanie, w jakim go przejął. Powinien ponadto opróżnić lodówkę, zamrażarkę oraz zabrać wszystkie swoje rzeczy.

4. Mieszkaniec zobowiązany jest przestrzegać zasad bezpieczeństwa (w tym znać zasady ppoż. i plan ewakuacyjny budynku na wypadek pożaru) oraz dbać o stan wyznaczonej mu kwatery, a także o znajdujące się w niej wyposażenie.

5. Wszelkie awarie należy niezwłocznie zgłaszać dyrektorowi Domu Studenckiego lub przełożonemu Domu Zakonnego Przenajświętszej Trójcy.

III. PRZEPISY ORGANIZACYJNO-PORZĄDKOWE

§ 6

1. Miejsce w Domu Studenckim przyznawane jest zasadniczo na okres dziewięciu miesięcy (od 1 października do 30 czerwca), lecz istnieje możliwość mieszkania w nim także w pozostałych miesiącach roku. Możliwe jest również przedłużenie umowy. Mieszkaniec, który chciałby skorzystać z takiego rozwiązania, jest zobowiązany poinformować o tym dyrektora co najmniej miesiąc przed upływem czasu obowiązywania zawartej umowy, a decyzja w tej sprawie zostanie mu przekazana do 15. dnia ostatniego miesiąca trwania umowy.

2. Nocujący w Domu Studenckim mieszkańcy zobowiązani są do powrotu najpóźniej o godz. 23.00 (w czwartki do 24.00) i nieopuszczania Domu przed godz. 6.00, chyba że dyrektor zezwoli inaczej.

3. Od godz. 23.00 do godz. 6.00 na terenie Domu Studenckiego obowiązuje cisza nocna.

4. W przestrzeniach wspólnych (poza własnym pokojem) mieszkańców obowiązuje godny, dzienny strój.

§ 7

1. Odwiedziny gości możliwe są w godzinach od 9.00 do 22.00. Po godz. 22.00 wszyscy odwiedzający powinni opuścić budynek Domu Studenckiego.

2. Ze względów bezpieczeństwa mieszkańcy każdorazowo wpisują do księgi gości przybycie kogoś do nich w odwiedziny, czytelnym podpisem potwierdzając datę i godzinę, liczbę osób oraz podając numer swojego pokoju.

3. Przyjmowanie gości w pokojach wieloosobowych możliwe jest wyłącznie za zgodą współmieszkańców danego pokoju. Wystarczy zgoda ustna.

4. Odwiedzający jest zobowiązany do przestrzegania zasad panujących w placówce. Za jego zachowanie odpowiada przyjmujący go mieszkaniec.

5. Dyrektorowi Domu Studenckiego lub wyznaczonej przez niego osobie przysługuje prawo sprawdzania, czy zasady odwiedzin są przestrzegane.

6. Gościom, którzy są w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub innych środków niedozwolonych, nie przestrzegają niniejszego regulaminu bądź naruszają zasady moralności chrześcijańskiej czy dobre obyczaje, dyrektor lub osoba przez niego upoważniona może nakazać natychmiastowe opuszczenie budynku.

§ 8

1. Posiłki należy przygotowywać i spożywać w przeznaczonych do tego pomieszczeniach, a żywność przechowywać w wyznaczonych szafkach.

2. Mieszkaniec korzystający z kuchni lub jadalni jest zobowiązany do pozostawienia po sobie porządku.

3. Każdy mieszkaniec Domu Studenckiego zobowiązany jest ponadto utrzymać czystość w zajmowanym przez siebie pokoju i łazience, a także zadbać o zachowanie czystości urządzeń oraz pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku (kuchni, jadalni, świetlicy), przy czym troska o codzienny porządek i czystość w tych miejscach powierzona jest wszystkim mieszkańcom dyżurującym według grafiku. W konieczne środki czystości mieszkańcy zaopatrują się we własnym zakresie, Dom Studencki natomiast zapewnia odkurzacz, szczotki i mopy.

4. Mieszkańcy zobowiązani są do przestrzegania ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi poprzez stosowanie się do przepisów segregacji odpadów.

5. W uzasadnionych okolicznościach dyrektorowi lub wyznaczonej przez niego osobie przysługuje prawo wstępu do pokoju wynajmowanego przez mieszkańca.

6. Za porządek i czystość recepcji, korytarzy, klatek schodowych, pralni oraz kaplicy odpowiada Dom Studencki.

§ 9

1. Każdy mieszkaniec zobowiązany jest do kulturalnego odnoszenia się do współmieszkańców oraz personelu. Aby umożliwić harmonijne zamieszkiwanie wielu osób w placówce, niedozwolone jest:

- udzielanie noclegu osobom postronnym;

- przyjmowanie w Domu Studenckim osób niepełnoletnich bez opiekuna;

- wprowadzanie i przechowywanie zwierząt;

- sprzedawanie, spożywanie i przechowywanie narkotyków lub innych środków odurzających oraz przebywanie pod ich wpływem;

- sprzedawanie, spożywanie i przechowywanie alkoholu oraz przebywanie pod jego wpływem;

- palenie tytoniu i e-papierosów;

- palenie świeczek oraz kadzideł;

- jakiekolwiek ingerowanie w pracę czujek systemu przeciwpożarowego;

- naruszanie godności osobistej i nietykalności cielesnej innych osób;

- zachowanie lub zaniechanie mogące zakłócić spokój, naukę lub odpoczynek pozostałym mieszkańcom, zwłaszcza hałasowanie i głośne odtwarzanie muzyki.

IV. CZYNSZ, OBOWIĄZYWANIE UMOWY

§ 10

1. W ramach zawartej umowy mieszkaniec Domu Studenckiego zobowiązany jest do wpłacenia kaucji oraz comiesięcznego uiszczania czynszu, do którego wliczone są następujące opłaty związane: zakwaterowanie w pokoju, koszty energii elektrycznej, gazu, zużytej wody, odprowadzonych ścieków, wywiezionych śmieci oraz korzystanie z internetu.

2. Opłaty za pobyt w Domu Studenckim należy dokonać z góry, do 10. dnia każdego miesiąca, na rachunek bankowy podany w umowie. W tytule każdego przelewu należy podać swoje imię i nazwisko oraz nazwę miesiąca, za który została dokonana wpłata.

3. Każdy rozpoczęty miesiąc jest opłacany w całości. Nieobecności krótsze lub dłuższe nie dają prawa do zmniejszania opłat.

4. W razie konieczności wcześniejszego rozwiązania umowy (przed ustalonym terminem) mieszkaniec powinien złożyć stosowne oświadczenie z zachowaniem co najmniej miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, chyba że umowa stanowi inaczej.

5. Przed wyprowadzką należy rozliczyć się z administracją. W razie niedopełnienia tych formalności zaległa opłata zostanie potrącona z wpłaconej kaucji.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA I PRAWNA

§ 11

1. Dom Studencki nie ponosi odpowiedzialności za zaginione pieniądze i inne cenne rzeczy osobiste mieszkańców. Wartościowe przedmioty mogą zostać przekazane do depozytu prowadzonego przez dyrektora.

2. Za szkody materialne spowodowane w budynku lub obejściu Domu Studenckiego, umyślnie lub na skutek nieprawidłowego użytkowania, odpowiada finansowo mieszkaniec, a naprawa finansowana jest w pierwszej kolejności z wpłaconej przez niego kaucji. Gdyby jednak wartość szkody przekroczyła jej wysokość, mieszkaniec zobowiązany jest do pokrycia wszystkich rzeczywistych kosztów naprawy lub zakupu nowego wyposażenia.

3. Mieszkaniec, którego kaucja została częściowo lub w całości wykorzystana w trakcie trwania umowy, zobowiązany jest do jej uzupełnienia w ciągu najbliższego miesiąca.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

1. Dyrekcja zastrzega sobie prawo do instalacji urządzeń monitoringu wizyjnego w recepcji oraz przy wejściu do Domu Studenckiego.

§ 13

1. Wszelkie odstępstwa od regulaminu możliwe są wyłącznie za zgodą przełożonego Domu Zakonu Przenajświętszej Trójcy bądź dyrektora Domu Studenckiego lub osoby prawnie go zastępującej.

§ 14

1. Osoby o poświadczonej dokumentami trudnej sytuacji materialnej mogą uzyskać zmniejszenie czynszu lub zostać zwolnione z jego opłaty. Decyzję w tej sprawie podejmuje na pisemną prośbę zainteresowanego przełożony Domu Zakonnego Zakonu Przenajświętszej Trójcy.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 roku.

 

Zdjęcia

trinidad_redentora1.jpg

Adres

ul. Łanowa 1B
30-725 Kraków
tel.: 538 332 138
(12) 653 21 93
(12) 653 21 95

Napisz do nas: trynitarze@trynitarze.pl

Duszpasterstwo powołań
tel.: 501 369 890
powolania@trynitarze.pl

Współpraca naukowa